AndroidOnlineNewsImage.aspx_

سود خرید سکه رکورد شکست!

بررسی سودآوری بازارهای مالی نشان داد؛ در شهریور ماه، سکه با ۲۱.۷درصد افزایش سوده‌ترین و بورس با ۹.۲درصد افت زیان‌ده‌ترین بازار مالی بود.