کد خبر:7357
پ

ظریف: با چین بر تقویت روابط دوجانبه از جمله طرح ۲۵ ساله توافق کردیم

< class itemprop style>< src class>

< class itemprop style><>< src class><><><><>

نیتا نیوز