کد خبر:7377
پ

سرپرست سازمان حراست صنعت نفت منصوب شد

< class itemprop>< src class>< dir>< dir>< dir>< dir>< dir>< dir>< class>< class>

< class itemprop><>< src class>< dir>< dir><>< dir><>< dir>< dir>< dir>< class>< class><>

کلیدواژه : نفت
نیتا نیوز