کد خبر:7365
پ

تضمین افزایش تولید نفت با تداوم فعالیت‌های اکتشافی

< class itemprop>< src class>< class>< class>

< class itemprop><>< src class><><><><><><><><><><>< class>< class><>

کلیدواژه : نفت
نیتا نیوز