کد خبر:7386
پ

تداوم عملیات گازرسانی به ۲۹ روستای چالدران در آذربایجان غربی

< class itemprop>< src class>< class>< class>

< class itemprop><>< src class><><><><>< class>< class><>

کلیدواژه : گاز
نیتا نیوز