کد خبر:6871
پ

تجهیز آزمایشگاه شیمی دانشگاه بیرجند

با مشارکت خیر نیک‌اندیش بیرجندی آزمایشگاه شیمی دانشگاه بیرجند تجهیز می‌شود.

تجهیز آزمایشگاه شیمی دانشگاه بیرجند با مشارکت خیر نیک‌اندیش بیرجندی آزمایشگاه شیمی دانشگاه بیرجند تجهیز می‌شود.
نیتا نیوز