کد خبر:7015
پ

برگزاری هفتمین نشست کمیته چهارجانبه راهبری  راه حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی برای حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و کمک به کشورهای میزبان

محمودی از برگزاری هفتمین نشست کمیته چهارجانبه راهبری راه حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور خبر داد.

محمودی از برگزاری هفتمین نشست کمیته چهارجانبه راهبری راه حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور خبر داد.

نیتا نیوز