کد خبر:3474
پ

بانک تجارت به سوددهی رسید

بانک تجارت در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ مبلغ ٩ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است ،این در حالی است که در سال ١٣٩٧ به ازای هر سهم ٢۵ ریال زیان داشت.در این دوره سود وجه التزام تسهیلات اعطایی ٧درصد نسبت به سال ١٣٩٧ رشد داشته است.جمع درآمد های بانک نیز ٢٩درصد رشد داشته است .سهم بانک از درآمد درآمد های مشاع نیز رشد بسیار خوب ٢٣۴درصدی داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری ها نیز ۶١٠درصد رشد داشته است.سود تلفیقی هر سهم نیز ۴٣ریال می باشد که در سال ٩٧ مبلغ ۵ریال زیان داشت.بانک در سال ١٣٩٨ حدود ٩٨٩ میلیارد تومان سود خالص تلفیقی داشته است.

نیتا نیوز