کد خبر:3486
پ

آمار عجیب از گردش پول در بورس

مرور متغیر با اهمیت ارزش معاملات بازار سهام از ثبت اعداد و ارقام نجومی گردش پول در بورس تهران حکایت دارد. بررسی های بورس ٢۴ نشان می دهد : از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ٧۴۵ هزار میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس مبادله شده که بیش از ۵٩٢ هزار میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است ؛ یعنی ٨٠ درصد بازار در اختیار حقیقی ها بوده یا حقوقی هایی که این روزها در زمین سرمایه گذاران خرد اقدام به داد و ستد سهام می کنند.

بررسی هانشان می دهد : از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۴۵ هزار میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس مبادله شده که بیش از ۵۹۲ هزار میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است ؛ یعنی ۸۰ درصد بازار در اختیار حقیقی ها بوده یا حقوقی هایی که این روزها در زمین سرمایه گذاران خرد اقدام به داد و ستد سهام می کنند.

ارزش معاملات سال ۱۳۹۹

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس
هفته اول فروردین ۹٫۹۰۹ میلیارد تومان هفته اول فروردین ۷٫۷۷۸ میلیارد تومان
هفته دوم فروردین ۲۳٫۱۰۳ میلیارد تومان هفته دوم فروردین ۱۷٫۱۴۶ میلیارد تومان
هفته سوم فروردین ۴۳٫۵۴۸ میلیارد تومان هفته سوم فروردین ۳۴٫۱۵۴ میلیارد تومان
هفته چهارم فروردین ۴۵٫۷۰۱ میلیارد تومان هفته چهارم فروردین ۳۵٫۰۶۸ میلیارد تومان
هفته اول اردیبهشت ۵۸٫۹۹۳ میلیارد تومان هفته اول اردیبهشت ۴۵٫۶۷۱ میلیارد تومان
هفته دوم اردیبهشت ۶۸٫۴۰۸ میلیارد تومان هفته دوم اردیبهشت ۵۳٫۸۶۱ میلیارد تومان
هفته سوم اردیبهشت ۸۵٫۷۹۶ میلیارد تومان هفته سوم اردیبهشت ۶۴٫۴۲۶ میلیارد تومان
هفته چهارم اردیبهشت ۹۳٫۹۲۳ میلیارد تومان هفته چهارم اردیبهشت ۸۱٫۱۸۱ میلیارد تومان
هفته پنجم اردیبهشت ۷۳٫۴۹۶ میلیارد تومان هفته پنجم اردیبهشت ۵۹٫۹۰۲ میلیارد تومان
هفته اول خرداد ۳۹٫۴۰۷ میلیارد تومان هفته اول خرداد ۳۱٫۹۱۷ میلیارد تومان
هفته دوم خرداد ۵۳٫۲۹۱ میلیارد تومان هفته دوم خرداد ۳۸٫۶۸۱ میلیارد تومان
هفته سوم خرداد ۷۵٫۶۵۳ میلیارد تومان هفته سوم خرداد ۶۳٫۳۸۰ میلیارد تومان
هفته چهارم خرداد ۷۴٫۲۵۷ میلیارد تومان هفته چهارم خرداد ۵۹٫۱۷۴ میلیارد تومان
جمع کل از ابتدای سال ۷۴۵٫۴۸۸ میلیارد تومان جمع کل از ابتدای سال ۵۹۲٫۳۳۹ میلیارد تومان
نیتا نیوز